UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „RADA“

(Kodas 152516318)

PATVIRTINTA
UAB „Rada“ direktoriaus
2018 m. birželio 25 d. Įsak. Nr.18/10

PRIVATUMO POLITIKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „Rada“, veikiančio adresu
Vytauto g. 76, Palanga, ir kurios įmonės kodas yra 152516318 (toliau – Duomenų valdytojas),
vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos
interneto svetainės https://www.kerpehotel.lt/ (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.
2. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens
duomenis tvarko Duomenų valdytojas.
3. Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia
įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:
3.1. Siekiama, kad asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu būtų tvarkomi teisėtu,
sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
3.2. Siekiama, kad asmens duomenys būtų renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei
teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis asmens duomenų
tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba
statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
3.3. Siekiama, kad asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia
siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
3.4. Siekiama ir dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant poreikiui
per protingą terminą nuo pasikeitimo fakto būtų atnaujinami; siekiama imtis visų pagrįstų
priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus,
būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas);
3.5. Siekiama, kad asmens duomenys būtų laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų
tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra
tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus
tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba
statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas
siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
3.6. Siekiama, kad asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens
duomenų bendrinį pobūdį, būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar
organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą
nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo
netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
3.7. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų
principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

Uždaroji akcinė bendrovė „Rada“ Privatumo politika 2 | 5
4. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos
Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos
BDAR ir ADTAĮ.

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS

5. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad
galėtų atkirti vienus Internetinės svetainės naudotojus nuo kitų. Slapukų pagalba Duomenų
valdytojas siekia užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei
tobulinti pačią Interneto svetainę.
6. Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar
įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).
7. Internetinėje svetainėje naudojami šie „Google Analytics“, slapukai:

Tipas

Slapuko
pavadinimas Paskirtis Domenas

Galiojimo
terminas

Analitinis __ga;
__gat;
__gid

Slapukai naudojami
Internetinės svetainės
vartotojams atskirti

http://ww
w.kerpeho
tel.lt/

Iki 2 metų

8. Internetinėje svetainėje naudojami slapukai neleidžia nustatyti internetinio puslapio
naudotojo tapatybės. Apsilankymas Internetinėje svetainėje registruojamas anonimiškai, atpažįstant
asmeninį kompiuterį, mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį ir IP adresą, o tokia surinkta
informacija nėra teikiama trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus.
9. Atidarant Internetinę svetainę ir iššokusiame laukelyje paspaudžiant mygtuką
„Sutinku“, naršantis asmuo sutinka, kad slapukai būtų išsaugoti jo kompiuteryje, mobiliajame
telefone ar planšetiniame kompiuteryje.
10. Norėdamas atšaukti duotą sutikimą, naršantis asmuo gali ištrinti arba blokuoti
slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies
slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant
būtinus slapukus), asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės
funkcijų.
11. Slapukų surinkti Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo,
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB,
bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

Uždaroji akcinė bendrovė „Rada“ Privatumo politika 3 | 5
12. Vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais, Internetinėje svetainėje taikomos saugumo
priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų
panaudojimui.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto
svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų
asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio
netinkamo Interneto svetainės naudojimo. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo
ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių,
nesusijusių su Duomenų valdytoju ar asmeniu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto
prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
15. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
16. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje
dienos.
17. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine
ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių
papildymų ir/ar pakeitimų.
Parengė: UAB „Veritas bona“ (304628436)